KOMPETEns

TA BORT MATERIAL FRÅN INTERNET

JURIDISKA TJÄNSTER

YOUTUBE OCH CONTENT ID

ANALYS OCH STRATEGI

INFORMATION

TEKNISKA UTREDNINGAR

ta bort material från internet

Vi hjälper dig att ta bort oönskat material på internet. Det kan handla om kränkande eller rasistiskt material med fotografier, hotfull text eller länkar till material som bryter mot upphovsrätten. Vi kan även avindexera sökresultat.

JURIDISKA TJÄNSTER

Straffrättsliga och civilrättsliga processer:
Idag krävs det ofta att den som utsätts för brott själv måste visa upp tillräcklig bevisning för att polisen ska gå vidare med en utredning. Vid digitala brott använder vi säkra metoder för att dokumentera brott. Under en rättegång har vi erfarna medarbetare som kan biträda åtalet vid sidan av åklagaren. Vi erbjuder hjälp med civilrättsliga processer som till exempel skadeståndsanspråk och förbudstalan. Vi har drivit flera mål på området som har blivit rättspraxis. Vi har lång erfarenhet av att göra väl underbyggda brottsutredningar.

Skadestånd:
Att kräva skadestånd är ett sätt att återställa skada, men kan också vara ett effektivt sätt att få en brottsutövare att upphöra. Många brott upphör när gärningsmannen blir kontaktad och informerad om att hen är identifierad och kan komma att krävas på skadestånd.

Vi arbetar även för att på en bredare front motverka illegal verksamhet. Det kan handla om att ta fram branschöverenskommelser, uppförandekoder och policydokument. Våra tjänster omfattar också en mängd andra juridiska uppdrag såsom rättsutredningar, författande av remissvar eller att i andra sammanhang bistå med juridisk kompetens.

YOUTUBE OCH CONTENT ID

Som en av få aktörer i världen har vi fått till ett unikt avtal med YouTube som gör att vi kan hantera innehåll på plattformen. Genom YouTubes egna verktyg Content ID kan vi hjälpa både små och stora rättighetshavare att skydda sina verk på YouTube och vidta de åtgärder som behövs för att skydda deras rättigheter. Tillgången till verktyget är något som vanligtvis bara större aktörer har möjlighet till.

ANALYS OCH STRATEGI

Vid omfattande brott eller intrång inleder vi arbetet med att utarbeta en strategi. Vi kartlägger problemets struktur och omfattning innan vi därefter tar fram en strategi med aktivitetsplan.

En stor del i vårt arbete består av inhämtning av information, för att förstå brottets art och vilka individer som ligger bakom. Vi arbetar med både dolda och öppna informationskällor för att kartlägga omfattning och brottets struktur. Vi verkar med stor diskretion utan att några identiteter röjs. Vi erbjuder ett stort kontaktnät och ett väletablerat samarbete med andra företag och organisationer i hela Europa.

INFORMATION

I många fall kan information om rättsläget vara det bästa sättet att få ett intrång eller ett brott att upphöra. Vi arbetar förebyggande genom att upplysa allmänheten om risker för att förhindra och förebygga nätbrott. Informationsinsatser riktade direkt till gärningsmannen, som ofta tror sig vara anonym, är också ett effektivt sätt att få brottsligheten att upphöra.

TEKNISKA UTREDNINGAR

Digitala bevis är allt viktigare i både brottmål och civilmål. Om en uppdragsgivare misstänker brott i sin IT-miljö kan vi bistå med att hitta, spåra, säkra och dokumentera digitala bevis i datorer och mobiltelefoner. Exempel på sådan kriminalitet kan vara informationsstöld eller illojalitet inom ett företag. Arbetet utförs vanligtvis i laboratorier, men det finns också möjlighet att arbeta direkt på plats när det behövs. Vi hjälper också till att granska utredningar och tekniska protokoll för att hitta alternativa orsaker till ett påstående. Alla kan bli anklagade för att ha begått fel och kanske finns det teknisk bevisning som påstås visa detta. Även om man inte själv tycker att man har gjort något fel kan det vara svårt att argumentera mot vad som påstås. Vi kan också bistå med sakkunnigutlåtande i domstol.

Vid internetrelaterade brott hjälper vi till med kvalificerad bevissäkring. De digitala bevisen sparas enligt speciella metoder som säkerställer hög kvalitet och mycket högt ställda krav på korrekt bevisinhämtning. Alla uppdrag i digitala miljöer dokumentäras och kan vid efterfrågan spelas upp i exempelvis domstol. Vår grundinställning är att brott ska utredas av polis men vi kan hjälpa dig som är utsatt, att samla in nödvändig bevisning och förtydliga en polisanmälan.