Nytt lagförslag om Upphovsrättsdirektivet

Justitiedepartementets förslag på hur det nya upphovsrättsdirektivet ska implementeras i Sverige presenterades den 8 oktober. Ett av direktivets syften är att klargöra att de stora plattformarna har ett upphovsrättsansvar för det upphovsrättskyddade innehåll som deras användare laddar upp.

Reglerna om plattformarna införs genom nya bestämmelser i 52 § upphovsrättslagen. Direktivet och särskilt frågan om plattformarnas ansvar var föremål för lång förhandling inom triologen (rådet, kommissionen och parlamentet). Förslaget väger in kommissionens icke-bindande vägledning och generaladvokatens yttrande i ett framtida avgörande i EU-domstolen när det kommer till plattformarnas ansvar. Som vi ser det finns det där med en risk att dessa sätts över det framförhandlade förslaget som antagits genom direktivet. Förslaget är ute på remiss fram till den 13 december 2021 och de nya lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022